Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество и МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за 2024/2025г. със застраховки „Имущество“, „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка

Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество и МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за 2024/2025г. със застраховки „Имущество“, „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка

„СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД

РЕШЕНИЕ

 №  1

27. 06. 2024.                                                                                                         гр. София

ОТНОСНО:

Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество и МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за 2024/2025г. със застраховки „Имущество“, „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

На основание чл.29 ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП и договор №ТД-9/29.07.2020г. за възлагане на управлението на търговско дружество „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД и допълнително споразумение №ТД 11/03.09.2020г.

 РАЗПОРЕЖДАМ:

I. Утвърждавам конкурсната документация за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане на МПС на дружеството за 2024/2025г., със застраховки „Имущество”, „Каско”, "Злополука на лицата в МПС", задължителна застраховка „Гражданска отговорност”,  представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за избор на застраховател за сключване на застраховки „Автокаско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност” и „Имущество“, собственост на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

- Предмет на конкурса:  Избор на застраховател за сключване на застраховки „Автокаско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност” и „Имущество“, собственост на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

- Период на застрахователно покритие: 1 година, считано от:

 • за застраховки "Автокаско", "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за 2024/2025г. съгласно посоченото в документацията
 • за застраховки „Имущество“ – начална дата: 01.08.2024г.

III. Описание на обекта на конкурса:

 • За Позиция 1 - Застраховане на автомобилите от автопарка на дружеството със застраховки "Каско", "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за 2024/2025г. Пълно описание на автомобилите - марка, година на производство, обем на двигателя и брой места, а също така подробни изисквания към всеки вид застраховка са описани в документацията.
 • За Позиция 2 - Застраховане на недвижимо и движимо имущество - офис заедно със съответното движимо имущество и електронната техника. Пълно описание на имуществата, както и подробни изисквания към всеки вид застраховка са описани в документацията.

IV. Застрахователните суми са посочени в документацията и Приложение №1 /Спецификация / чл.29 ал. 4 от ППЗПП.

V. Изисквания към кандидатите - В конкурса могат да участват, при условия на равнопоставеност всички застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т.9 и т.10 от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, издаден от КФН или такива, които са нотифицирали комисията с искане за извършване на дейност на територията на Република България.

В конкурса могат да участват следните застрахователни дружества:

 • Които не са процедура по ликвидация и несъстоятелност;
 • Които нямат публични задължения, установени с влязъл в сила съдебен акт, освен ако не са разсрочени/отсрочени по съответния ред.
 • За които не са налице забраните, посочени в чл.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
 • За които не са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

VI. Изисквания за съдържанието на офертата:

Всеки участник трябва да представи само една оферта.

Участниците могат да представят оферта за всички позиции от поръчката или само за отделна такава.

Когато участник подава оферта за повече от една позиция, се представят отделно Техническо предложение и Ценово предложение.

Не се допуска представяне на варианти в техническото и ценово предложение.

Всяка оферта трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на утвърдената документация и относимото българско законодателство и да има следното съдържание:

1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", трябва да съдържа:

1.1. Административни данни за фирмата, по образец.

1.2. Декларация, че участникът не е в открито производство по ликвидация и не е обявен в несъстоятелност - Приложение 1 от конкурсната процедура;

1.3. Декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения - Приложение 2 от конкурсната процедура;

1.4. Декларация по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - Приложение 3 от конкурсната процедура;

1.5. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 4 от конкурсната процедура;

1.6. Заверено копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на обществената поръчка от съответния компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането;

1.7. Заверено копие от Общите условия на застрахователя;

1.8. Списък на офисите и доверените сервизи в страната и за градовете, посочени в документацията.             

2. Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" трябва да съдържа следните документи:

2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - подробно описание на предлаганите от участника застраховки с отразени данни за всички изисквания на Възложителя към последните;

2.2. Когато участник подава оферта за повече от една позиция, за всяка позиция се представя отделно Техническо предложение

2.3. Срок за изпълнение на поръчката;

2.4. Информация за размера на обезщетение за временна загуба на работоспособност вследствие на злополука над 20 дни за застраховка „Злополука на местата“;

2.4. Информация за размера на медицински разноски вследствие на злополука за застраховка „Злополука на местата“;

2.5. Информация за застрахователна сума за всяко едно МПС посочени в раздел "Пълно описание на предмета на поръчката" за застраховка "Автокаско" на документацията.

3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" трябва да съдържа ценовото предложение на участника, по образец, приложение към документацията.

3.1. Когато участник подава оферта за повече от една позиция, за всяка позиция се представя отделно Ценово предложение

VII. Оглед на обекта – на автомобилите може да бъде извършен в гр. София и РСБ от 08.07.2024г. до 11.07.2024г. от 10.00 ч. до 15.00 ч.

VIII. Начин на плащане - плащането ще се извърши в левове еднократно до края на 2024г., по банкова сметка посочена от Изпълнителя след издаване и предоставяне на застрахователните полици.

IX. Други условия - При сключване на застрахователните договори, както и при обслужването им Възложителят ще използва съдействието и консултациите на лицензирано лице - застрахователен брокер - “Брокер инс” ООД.

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички участници в конкурса следва да се считат за информирани за извършваното от „Снабдяване и търговия-МО”ЕООД обработване на техните лични данни в следния смисъл:

 • „Снабдяване и търговия-МО”ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година
 • Във връзка с участие в настоящия конкурс и предстоящо сключване на договор за избран участник дружеството обработва следните лични данни: име, презиме и фамилия на физическо лице - законен представител или пълномощник на участник - юридическо лице, ЕГН, адрес, факс, електронна поща, телефон, номер на банкова сметка
 • Дружеството обработва личните данни на субектите на данни, докато трае провеждането на настоящия конкурс, както и докато трае възникналото след провеждането на конкурса договорно правоотношение.
 • При необходимост е възможно предоставяне на личните данни на участниците/контрагентите в настоящия конкурс и сключения впоследствие договор на лицата, на които е предвидено тяхното разкриване по силата на нормативен акт.
 • Длъжностно лице за защита на данните: kirilova@stmo.bg

XI. Отварянето на офертите ще се извърши при

 • закрити врати на 12.07.2024г. от 13.00ч. в офиса на „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД, гр. София, ул. “Искър” №8.

XII. Конкурсна документация - може да бъде получена безплатно от участника или изрично упълномощен негов представител от офиса на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД, гр. София, ул. “Искър” № 8, в срок до 11.07.2024ч. на г. Лице за контакт Иво  Минков – гл. експерт , стопански дейности в дружеството, тел за контакт: 0887 980 160

XIII. Краен срок за приемане на офертата за участие - до 12.00 часа на 12.07.2024г. в деловодството  на дружеството, находящ се в гр. София, ул.“Искър” №8,ет.5.

XIV. Критерии за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта” при посочените по-долу показатели:

Показател 1: Оценка на предложената от участника застрахователна премия за всички видове застраховки - тежест: 70

Показател 2: Оценка на участието в положителния финансов резултат за всички видове застраховки - тежест: 15

Показател 3: Оценка на предложените от участника обезщетения за времена загуба на трудоспособност над 20 дни - тежест: 10

Показател 4: Оценка на предложеният от участника размер на медицинските разходи в следствие на злополука - тежест: 5

XIII. Назначавам Комисия за провеждане на конкурс …

 

 

УПРАВИТЕЛ НА “СНАБДЯВАНЕ

И ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД

 

 _______________________

 ХРАНИМИР ГЕНЧЕВ