Утвърждаване на документация и обявяване  на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

РЕШЕНИЕ

                                                             №  4

 

29.06.2022г.                                                                                                   гр. София

ОТНОСНО:

Утвърждаване на документация и обявяване  на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за 2022/2023г. със застраховки „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

 

На основание чл.29 ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП и договор №ТД-9/29.07.2020г. за възлагане на управлението на търговско дружество „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД и допълнително споразумение №ТД 11/03.09.2020г.

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

I. Утвърждавам конкурсната документация за провеждане на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на дружеството за 2022/2023г., със застраховки  „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД за 2022/2023. със застраховки  „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

III. Началната цена е определена от независим експерт оценител назначен от дружеството, посочена в документацията и Приложение №1 /Спецификация / чл.29 ал. 4 от ППЗПП.

IV. Описание на обекта -застраховане на автомобилите от автопарка на дружеството със застраховки "Каско", "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за 2022/2023. Пълно описание на автомобилите - марка, година на производство, обем на двигателя и брой места, а също така подробни изисквания към всеки вид застраховка са описани в документацията.

V.Изисквания към кандидатите - В конкурса могат да участват, при условия на равнопоставеност всички застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т.9 и т.10 от раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за зстраховането, издаден от КФН или такива, които са нотифицирали комисията с искане за извършване на дейност на територията на Република България.

В конкурса могат да участват следните застрахователни дружества:

  1. Които не са процедура по ликвидация и несъстоятелност;
  2. Които нямат публични задължения, установени с влязъл в сила съдебен акт, освен ако не са разсрочени/отсрочени по съответния ред.
  3. За които не са налице забраните, посочени в чл.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
  4. За които не са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

VI. Изисквания за съдържанието на офертата:

 

Всяка оферта трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на утвърдената документация и относимото българско законодателство и да има следното съдържание:

 

1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", трябва да съдържа:

            1.1. Административни данни за фирмата, по образец.

           1.2. Декларация, че участникът не е в открито производство по ликвидация и не е обявен в несъстоятелност - Приложение 1 от конкурсната процедура;

1.3. Декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения - Приложение 2 от конкурсната процедура;

1.4. Декларация по чл.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Приложение 3 от конкурсната процедура;

1.5.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 4 от конкурсната процедура;

1.6. Заверено копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на обществената поръчка от съответния компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането;

1.7. Заверено копие от Общите условия на застрахователя;

1.8. Списък на офисите и доверените сервизи в страната и за градовете, посочени в документацията.              

 

2. Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" трябва да съдържа следните документи:

            2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - подробно описание на предлаганите от участника застраховки с отразени данни за всички изисквания на Възложителя към последните;

           2.2. Срок за изпълнение на поръчката;

           2.3. Информация за размера на обезщетение за временна загуба на работоспособност вследствие на злополука над 20 дни;

           2.4. Информация за размера на медицински разноски вследствие на злополука;

           2.5. Информация за застрахователна сума за всяко едно МПС посочени в раздел "Пълно описание на предмета на поръчката" за застраховка "Каско" на документацията.

 

3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" трябва да съдържа ценовото предложение на участника, по образец, приложение към документацията.

          VI. Оглед на обекта – на автомобилите може да бъде извършен в гр. София и РСБ от 04-08.07.2022г. от 9ч. до 15.00 ч..

          VII. Начин на плащане -плащането ще се извърши в левове на вноски, по банкова сметка посочена от Изпълнителя след издаване и предоставяне на застрахователните полици. Полиците не могат да бъдат издавани от посредници, брокери или агенти.

           

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Всички участници в конкурса следва да се считат за информирани за извършваното от „Снабдяване и търговия-МО”ЕООД обработване на техните лични данни в следния смисъл:

  1. „Снабдяване и търговия-МО”ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година
  2. Във връзка с участие в настоящия конкурс и предстоящо сключване на договор з избран участник дружеството обработва следните лични данни: име, презиме и фамилия на физическо лице - законен представител или пълномощник на участник - юридическо лице, ЕГН, адрес, факс, електронна поща, телефон, номер на банкова сметка
  3. Дружеството обработва личните данни на субектите на данни, докато трае провеждането на настоящия конкурс, както и докато трае възникналото след провеждането на конкурса договорно правоотношение.
  4. При необходимост е възможно предоставяне на личните данни на участниците/контрагентите в настоящия конкурс и сключения впоследствие договор на лицата, на които е предвидено тяхното разкриване по силата на нормативен акт.
  5. Длъжностно лице за защита на данните: ignatova@stmo.bg

 

            IX.. Отварянето на офертите ще се извърши при

 закрити врати на 14.07.2022г. от 14.00ч. в офиса на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД, гр. София, ул. “Искър” №8.

      

  X. Конкурсна документация - може да бъде получена безплатно от участника или изрично упълномощен негов представител от офиса на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД, гр. София, ул. “Искър” № 8, в срок до 14.00ч. на 13.07.2022г. Документацията не се предоставя и не може да бъде получена от посредници, застрахователни брокери или агенти и други, неупълнощени от застрахователното дружество лица. Лице за контакт Иво  Минков – гл. експерт, стопански дейности в дружеството, тел за контакт: 0887 980 160

      

  XI. Краен срок за приемане на офертата за участие - до 12.00 часа на 14.07.2022г. в деловодството  на дружеството, находящ се в гр. София, ул.“Искър” №8,ет.6.

        

XII. Критерии за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта” при по-сочените по-долу показатели:

Показател 1: Оценка на предложената от участника застрахователна премия за всички видове застраховки - тежест: 70

Показател 2: Оценка на участието в положителния финансов резултат за всички видове застраховки - тежест: 15

Показател 3: Оценка на предложените от участника обезщетения за времена загуба на трудоспособност над 20 дни - тежест: 10

Показател 4: Оценка на предложеният от участника размер на медицинските разходи в следствие на злополука - тежест: 5

           XIII. Назначавам Комисия за провеждане на конкурс …

 

УПРАВИТЕЛ НА “СНАБДЯВАНЕ

И ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД

 _______________________

 ХРАНИМИР ГЕНЧЕВ