Утвърждаване на документация и обявяване  на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД  за 2020/2021г. със застраховки  „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД за 2020/2021г. със застраховки „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

„СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 2, 18.06.2020г., гр. София

ОТНОСНО:

Утвърждаване на документация и обявяване  на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД  за 2020/2021г. със застраховки  „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

На основание чл.29 ал. 3 и ал.4 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП и т.15 от Договор № ТД-35/06.07.2017г. за възлагане управлението на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

                                                            ОБЯВЯВАМ:

I. Утвърждавам конкурсната документация за провеждане на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на дружеството за 2020/2021г., със застраховки  „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”, представляваща неразделна част от настоящото решение.

II. Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД за 2020/2021г. със застраховки  „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

III. Началната цена е определена от независим експерт оценител назначен от дружеството, посочена в документацията и Приложение №1 /Спецификация / чл.29 ал. 4 от ППЗПП.

IV. Описание на обекта - застраховане на автомобилите от автопарка на дружеството със застраховки "Каско", "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за 2020/2021г. Пълно описание на автомобилите - марка, година на производство, обем на двигателя и брой места, а също така подробни изисквания към всеки вид застраховка са описани в документацията.

V.Изисквания към кандидатите или участниците - офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в който се поставят три отделни запечатани, непрозрачни и подписани плика както следва:

          1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", трябва да съдържа:

          1.1. Разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на обществената поръчка от съответния компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането;

          1.2. Административни данни за фирмата, по образец.

          1.3  Списък на офисите и доверените сервизи за градовете посочени в документацията.

          2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" трябва да съдържа следните документи:

          2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - подробно описание на предлаганите от участника застраховки с отразени данни за всички изисквания на Възложителя към последните;

          2.2. Срок за изпълнение на поръчката;

          2.3. Информация за размера на обезщетение за временна загуба на работоспособност вследствие на злополука над 20 дни;

          2.4. Информация за размера на медицински разноски вследствие на злополука;

          2.5. Информация за застрахователна сума за всяко едно МПС посочени в раздел "Пълно описание на предмета на поръчката" за застраховка "Каско" на документацията.

          3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" трябва да съдържа ценовото предложение на участника, по образец, приложение към документацията.

          VI. Оглед на обекта – на автомобилите може да бъде извършен в гр. София и РСБ от 22 - 24.06.2020г. от 9ч. до 15.00ч..

          VII. Начин на плащане -плащането ще се извърши в левове, по банков път еднократно до края на 2020г., по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

         VIII. Отварянето на офертите ще се извърши при закрити врати на 06.07.2020г. от 13.00ч. в офиса на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД, гр. София, ул. “Искър” №8.

         IX. Конкурсна документация - може да бъде получена безплатно от офиса на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД, гр. София, ул. “Искър” №8, в срок до 14.00ч. на 03.07.2020г.. Лице за контакт И. Минков, , тел: 0887 980 160

         X. Краен срок за приемане на офертата за участие - до 12.00 часа на 06.07.2020г. в офиса на дружеството, гр. София, ул.“Искър” №8,ет.6

         XI. Критерии за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта” при по-сочените по-долу показатели:

Показател 1: Оценка на предложената от участника застрахователна премия за всички видове застраховки - тежест: 70

Показател 2: Оценка на участието в положителния финансов резултат за всички видове застраховки - тежест: 15

Показател 3: Оценка на предложените от участника обезщетения за времена загуба на трудоспособност над 20 дни - тежест: 10

Показател 4: Оценка на предложеният от участника размер на медицинските разходи в следствие на злополука - тежест: 5

           XII. Назначавам Комисия …

                                 УПРАВИТЕЛ НА “СНАБДЯВАНЕ И

                                   ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД

                                    ХРАНИМИР ГЕНЧЕВ