Покана за изпращане на оферти от кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД

Покана за изпращане на оферти от кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД

 

 

Покана за изпращане на оферти от кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД

 

                 Във връзка с Приложение № 3 към чл.13 б „Правила за избор за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД кани кредитни или финансови институции за участие в Процедурата за избор на обслужващи банки”. Допускат се участници, притежаващи валиден лиценз/решение на БНБ за извършване на банкова дейност за територията на Р. България, със структурни поделения, спрямо които не са налагани мерки по реда на чл. 103, ал. 2 от Закона за креди тните институции през последните 12 месеца. В офертите трябва да е посочена информация, отговаряща на изискванията за критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка, упоменати в т. 2. от „Правилата ...”, т.е. неколичествени и количествени показатели с относителна тежест, съответно 40 и 60 на сто. Информацията трябва да е съобразена с приблизителни стойности на: разплащателни сметки - 500 хил. лв. и депозити до 200 хил. лв за срок на олихвяване - 3 и 6 месеца. Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите е публикувана на сайта на министерство на отбраната www.md.govemment.bü/bg/. както и на сайта на Дружеството wvvvv.stmo.ba. Желаещите да участват трябва да съобразят офертите си, така че Дружеството да може да получи вложените си парични средства от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при евентуално производство по банкова несъстоятелност. Комисията ще заседава при закрити врати. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в срок до 10 работни дни от датата па публикуване на адрес: 1000,София, ул."Искър” № 8, ет.5 до 16:30 часа. Лице за контакт: Виктория Зидарова, GSM: 0889315232, тел.: 02/9802214.

УТВЪРЖДАВАМ:

УПРАВИТЕЛ ПА „СНАБДЯВАНЕ И И ТЪРГОВИЯ - МО” ЕООД

 П___________

ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ

                   МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на банките-кандидаги се извършва на база критериите за оценка на икономически най-изгодната оферта, съгл. Постановление № 127/25.05.2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с I юстановление №112 на Министерския съвет от 2003 г. Те се делят на два вида: неколичествени критерии, които са 40 % от общата оценка и количествени критерии, които са 60 % от общата оценка.

Оценяването на банките-кандидати ще се извърши в три приложения, съотв. за неколичествени критерии - Интернет банкиране” и за количествени критерии - „Свободни парични средства - депозити” и „Платежни и свързани услуги”. Всяко приложение има индивидуална скала за оценяване, която се прилага отделно за всеки критерий. Банката- кандидат, дала най-благоприятни условия за конкретния критерий, получава максималния брой точки по индивидуалната скала, като в приложението се отбелязва със знака „1”. Следващите критерии се класират по степен на полезност и се отбелязват съответно със знак „2”, „3”, „4” и т.н.

Всяко приложение съдържа таблица с постигнатия резултат и индивидуално класиране по икономически най-изгодна оферта.

След извършване на оценяването на банките-кандидати, се изготвя таблица с крайния резултат от прилагането на методиката.

Забележка:

Ако предложенията па банките-кандидати за конкретен критерий съвпадат, те получават еднакъв брой точки от индивидуалната скала и се отбелязват с еднакъв знак в конкретното приложение.

Ако подадената оферта е непълна и за конкретен критерий се посочва допълнителен и неконкретен източник, банката-кандидат получава минималния брой гочки по индивидуалната скала.

Ако в подадената оферта липсва информация по конкретен критерий, банката- кандидат получава 0 (нула) точки и се отбелязва в конкретното приложение със знака

 

 

1.     Неколичествени критерии „Интернет банкиране”.

Приложение № 1 съдържа четири критерия: „Надежиост на интернет платформа”, „Бързина и удобство при интернет банкиране”, „Срок на обслужване” и „Развитие на клонова мрежа”. В таблица № 1 е представена склата за оценяване на всеки критерии по отделно. „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД притежава офиси в София и 6 града: Плевен, Разград, Балчик, Ямбол, Казанлък и Пловдив. За всеки град от изброените, в който банката-кандидат има клон, се присъждат по 3.57 точки.

Най-добро

предложение

Точки

1

25

2

20

3

15

4

10

 

 

Табл. № 1 Скала за оценяване на „ Интернет банкиране "

Резултатът от „Интернет банкиране” се изчислява по следната формула:

Присъдени точки ог скалата за оценяване на „Интернет банкиране” за:

„Надежност на интернет платформа” + „Бързина и удобство при интернет банкиране” + „Срок на обслужване” + 3.57 х брой клонове, отговарящи на изисквнанията на критерия „Развитие на

клонова мрежа”

Маскималният брой точки от всички критерии е 100.

2.      Крайният резултат от Неколичествени те критерии се изчислява по следната формула:

(Резултат от „Интернет банкиране”) *40%

1.   „Свободни парични средства - депозити”.

„Свободни парични средства - депозити”съдържа три критерия: „Лихвени проценти”, „Процент от депозита, възможен за теглене преди падеж” и „Теглене преди падеж”. Първият критерий „Лихвени проценти” съдържа информация за лихвените проценти по депозити в лева. Разделен е на две основни части - 3 месеца и 6 месеца, представляващи периода на олихвяване. Всеки период се оценява индивидуално. Вторият показател „Процент от депозита, възможен за теглене преди падеж” съдържа информация колко процента от вложения депозит могат да бъдат изтеглени, без да се променят условията по сключения договор. Гретият показател „Теглене преди падеж” съдържа информация за лихвения процент, който банката-кандидат би начислила, ако предсрочно прекратим условията по сключения договор. В таблица № 2 е представена скалата за оценяване за всеки критерии по отделно.

 

   
   
   
 

 

Таблица № 2 Скала за оценяване на Свободни парични средства - депозити "

Резултатът от „Свободни парични средства - депозити”се изчислява по следната формула:

Присъдени точки от скалата за оценяване на „Свободни парични средства-депозти ги” за:

„Лихвен процент при тримесечен депозит” + „Лихвен процент при шестмесечен депозит” + +„Процент от депозита, възможен за теглене преди падеж” + „ Теглене преди падеж”

Максималният брой точки е 50.

2.    „Платежни и свързани услуги”.

„Платежни и свързани услуги”съдържа 8 основни критерии за оценяване: „Откриване на разплащателна сметка”, „Месечна такса за поддръжка”, „Плащания при интернет банкиране”, „Обработка на платежни на хартиен носител”, „Масово плащане”, „Такса при теглене на пари”, „Дневни извлечения“ и „Олихвяване на месечна база”. Първият и вторият показатели „Откриване на разплащателна сметка” и „Месечна такса за поддръжка” представляват стойностите за

 

първоначално откриване на разплащателната сметка и месечната такса за поддържането й, съответно ако има такива. Третият и четвъртият показатели „Плащания при интернет банкиране” и „Обработка на платежни на хартиен носител” са таксите за платежни нареждания с Бисера и Рингс, съответно при интернет банкиране и на гише на банката. Петият показател „Масово плащане” съдържа информация за таксите при изплащане на заплати. Шестият показател „Такса при теглене на пари” съдържа информация до какъв праг могат да се теглят пари в брой от разплащателната сметка без такса. Седмият показател „Дневни извлечения” представлява инфомрация начислява ли се такса за получаване на дневни извлечения. Осмият показател „Олихвяване на месечна база” съдържа информация какъв процент олихвяване на разплащателните средства предоставя банката-кандидат на месечна база. В таблица № 3 е представена скалата за оценяване за всеки критерии по отделно.

 

Най-добро

Точки

предложение

 

1

6.25

2

5.47

3

4.69

4

3.91

5

3.04

 

Таблица № 3 Скала за оценяване на „ Платежни и свързани услуги ”

 

 

Резултатът от „Платежни и свързани услуги”се изчислява по следната формула:

Присъдени точки от скалата за оценяване на „Платежни и свързани услуги"'.

„Откриване на разплащателна сметка” + „Месечна такса за поддръжка” + „Плащания при интернет банкиране” + „Обработка на платежни на хартиен носител” + „Масово плащане” + „Такса при теглене на пари” + „Дневни извлечения” + „Олихвяване на месечна база”

Максималния брой точки е 50.

3.    Крайният резултат от Количествените критерии се изчислява по следната формула:

(брой точки от „Свободни парични средства - депозит и”+ брой гочки от „Платежни и

свързани услуги”)* 60 %

 

III. Крайното класиране се извършва като се съберъг резултатите от неколичествените и количествените критерии.

Крайно класиране = (брой точки от „Интернет банкнране”)*40% + (брой точки от „Свободни парични средства -депозити” + „Платежни и свързани услуги”)* 60 %

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_______ П___

В. Зидарова

ЧЛЕНОВЕ: 1._______ П______

Ев. Райчева

2._____ П______

Иво Минков