Удължаване срока на покана за изпращане на оферти от финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия –МО” ЕООД

Удължаване срока на покана за изпращане на оферти от финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия –МО” ЕООД

Във връзка с Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД кани финансови институции за участие в Процедура за избор на обслужващи банки. Допускат се участници, притежаващи валиден лиценз/решение на БНБ за извършване на банкова дейност за територията на Р. България, със структурни поделения, спрямо които не са налагани мерки по реда на чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции през последните 12 месеца. Банките-кандидати трябва да  съобразят в офертите си следната информация: клонова мрежа, находяща се в гр. София, гр. Божурище, гр. Плевен, гр. Разград, гр. Ямбол, гр. Казанлък и гр. Пловдив; приблизителна стойност на салдо по разплащателна сметка – 800 хил. лв. и депозит до 190 хил. лв. за срок на олихвяване – 1 и 3 месеца; средно извършени транзакции (входящи и изходящи) за година 600 броя; средна стойност на постъпления и плащания за една година– 18 млн. лв. Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите е публикувана на сайта на министерство на отбраната www.md.government.bg/bg/, както и на сайта на Дружеството www.stmo.bg. Комисията ще заседава при закрити врати. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в срок до 5 работни дни от датата на публикуване на адрес: 1000, гр. София, ул. ”Искър” № 8, ет. 5 от 8:30 ч. до 14:30 часа. Лице за контакт: Виктория Зидарова, GSM: 0889315232, тел.: 02/9802214, e-mail: zidarova@stmo.bg.

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - изтегли